Hidroizolacijski premaz

Kod hidroizolacije bazena, vodosprema i šahtova potrebno je primijeniti materijale takvih karakteristika da podnesu pozitivni i/ili negativni pritisak vode (ovisno o namjeni) te eventualne pomake u konstrukciji (ako su predviđeni).

Pritom se koriste fleksibilni polimer-cementni hidroizolacijski premazi potrebnih karakteristika (npr. otporni na kloriranu vodu kod bazena ili otporni na negativni pritisak kod hidroizolacije šahtova i okna dizala).

Kruti HI premaz

Također, kod hidroizolacije vodosprema koriste se kruti cementni ili fleksibilni polimer-cementni premazi koji mogu doći u kontakt sa pitkom vodom što dokazuje odgovarajući dokument Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Uz izvedbu hidroizolacijskih premaza na navedenim dijelovima konstrukcija najčešće je potrebno riješiti detalje raznih prodora, slivnika i preljeva koji se izvode posebnim brtvećim materijalima poznatih svjetskih proizvođača ovisno o zahtjevima odgovarajućeg detalja.

Bubreći kit

Uz izvedbu novih hidroizolacija u mogućnosti smo izvesti i sanacije procurivanja vode i vlaženja kod postojećih bazena, vodosprema i šahtova uz korištenje materijala visoke kvalitete  i pritom riješiti i najzahtjevnije detalje prodora (npr. instalacija kroz konstrukciju).